Over StEEN

De Stichting Erfgoed Ericsson Nederland (StEEN) wil het industrieel erfgoed op het gebied van de aan Ericsson gerelateerde telecommunicatie in Nederland en alle relevantie informatie daarover behouden en inzichtelijk maken.


Daaronder vallen alle producten, die in Nederland ontwikkeld en/of geproduceerd zijn en de producten, welke erg belangrijk zijn of waren voor de Nederlandse markt. Verder besteden we ruime aandacht aan alle bewaard gebleven foto’s, personeelsbladen en overige documenten. StEEN wil de geschiedenis van 100 jaar Ericsson in Nederland zo goed mogelijk in kaart brengen, bekeken vanuit verschillende invalshoeken.

2015: Een deel van het erfgoed uitgesorteerd op hardware en overige.

2015: Een deel van het erfgoed uitgesorteerd op hardware en overige.

2016: De leden van de werkgroep met in het midden de toemalige directeur Rob Wolters.

2016: Inventariseren van hardware in een onverwarmde ruimte in hal 1.

2017: Het doorzoeken en sorteren van de documentatie.

2019: In dozen gesorteerde documentatie voor nadere verwerking.

2015: Een deel van het erfgoed uitgesorteerd op hardware en overige.

2015: Een deel van het erfgoed uitgesorteerd op hardware en overige.

2016: De leden van de werkgroep met in het midden de toemalige directeur Rob Wolters.

2017: Het doorzoeken en sorteren van de documentatie.

2016: Inventariseren van hardware in een onverwarmde ruimte in hal 1.

2019: In dozen gesorteerde documentatie voor nadere verwerking.

Werkwijze

Een groep (oud)medewerkers van Ericsson is vanaf oktober 2015 wekelijks een dagdeel bij elkaar gekomen om de werkzaamheden uit te voeren.

Voor het registreren is een eigen database ontwikkeld. Daar worden alle gegevens in opgenomen. Voor een zeer groot deel wordt de website dynamisch gevoed vanuit het backend van de database. 

Fases

In fase 1 (gestart in oktober 2015) waren de activiteiten gericht op het inventariseren, het registreren en fotograferen van de totale verzameling aan hardware producten bij Ericsson. De producten zijn zo goed mogelijk ondergebracht in verschillende productgroepen en voorzien van kenmerken.

In fase 2 (gestart in december 2016). Alle relevante aanwezige informatie over Ericsson in Nederland (foto’s, personeelsbladen, documenten etc.) wordt geïnventariseerd, gerubriceerd, gescand en ingevoerd in de database. De informatie wordt zo goed mogelijk voorzien van extra gegevens en kenmerken. Deze werkzaamheden zijn op dit moment (medio 2020) nog niet afgerond.

In fase 3 concentreren we ons in eerste instantie op de volgende 4 pijlers: “Hoogtepunten 100 jaar Ericsson in Nederland”, “Virtual Museum”, “Verhaallijnen” en “Personeelsbladen”. Elke pijler geeft op zijn eigen manier inzage in de geschiedenis van Ericsson.
De voortgang van deze fase loopt parallel aan de voortgang in fase 2.

Doel van de website

Met deze website hopen we een goede invulling te geven aan onze doelstellingen door de informatie op een aantrekkelijke wijze en op verschillende niveaus aan iedereen aan te bieden.

Verantwoording

De medewerkers van StEEN hebben geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk te zijn met betrekking tot de gepresenteerde informatie. Helaas kunnen we niet voorkomen dat we soms niet volledig of niet helemaal correct zijn geweest. StEEN staat open voor alle op- en aanmerkingen en/of aanvullingen.

Samenwerkingen

Stichting Erfgoed Ericsson Nederland werkt samen met Heemkring Molenheide. De foto’s van de Stichting worden ook, onder beheer van de Stichting, gezet op hun
”Beeld- en archiefbank Gilze en Rijen” als Ericsson collectie.

Ten slotte

Deze website is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Rubin Swaanen.